Dawn at Zhaowu Wharf, Photography by Jhuang Wang Chin-Chu, photo courtesy Taiwan Tourism Bureau