Witness Aurora Australis in Tasmania, photo by Simon Kruit